Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Zleceniobiorca – QRIER KRAK Krzysztof Krasiński, ul. Kartuska 450, 80-125 Gdańsk, NIP 5861255922

Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca usługę Zleceniobiorcy

Przewoźnik - podmiot niezależny od Qrier Krak, wyspecjalizowana firma świadcząca usługi przewozowe, kurierskie lub spedycyjne

List przewozowy – zgodny z właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokument stanowiący dowód odbioru przesyłki

Regulamin - niniejszy regulamin

Przesyłka - paczki, koperty, palety, podejmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego

Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przyjmująca Przesyłkę doręczaną przez Przewoźnika

Płatności on-line - platforma płatności internetowych obsługiwana przez PayU S.A.

Strona internetowa - witryna http://www.kurierpartner.pl oraz jej podstrony

Zlecenie - prawidłowo przekazane do spedytora dane niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi

Usługa - usługa świadczona przez Qrier Krak, polegająca na pośredniczeniu w zlecaniu i wykonywaniu usług przez Przewoźnika

Usługa Zwrot Pobrania - usługa dodatkowa polegająca na zdefiniowaniu iż warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki

Przesyłka gabarytowa - w przypadku gdy waga gabarytowa, liczona według podanego niżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena ustalana jest za wagę gabarytową (naliczana dla paczek o objętości powyżej 0,25m3 czyli 250 000 cm3) waga gabarytowa = wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) /6000

Waga rzeczywista - wpisana na liście przewozowym waga przesyłki

Element niestandardowy - elementy, których: wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy itd.); zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu); oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA NST”; których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych

Cennik - aktualna oferta cenowa, określający wynagrodzenie należne wagę i gabaryty przesyłek ustalana zgodnie ze specyfikacją towaru Zleceniodawcy

Opłata za windykację należności – opłata pobierana przez Zleceniobiorca, obejmująca koszty Zleceniobiorca wynikłe z czynności podejmowanych na skutek opóźnień w zapłacie na jego rzecz Opłat lub Dopłat

Zleceniodawca i Zleceniobiorca przy realizacji Usługi związani są treścią Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Zleceniodawcę.

Zmiana Regulaminu dokonana przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczna wobec zamówień na usługi świadczone przez Zleceniobiorcę a złożone przez Zleceniodawcę przed zmianą Regulaminu, chyba że Zleceniobiorca i Zleceniodawca wyrażą zgodę na stosowanie w takim wypadku aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

O każdej zmianie Regulaminu Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając informacje na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia ich na stronie internetowej.

Zleceniobiorca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu usługę polegającą na pośredniczeniu przy zawieraniu umów na wykonanie usługi kurierskiej lub przewozowej przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy. Usługa kurierska lub przewozowa wykonywana jest wyłącznie przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na jego ryzyko i odpowiedzialność.

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do zawarcia w jego imieniu umowy zlecającej Przewoźnikowi świadczenie usług obejmujących w szczególności odbiór, organizację przewozu oraz dostarczenie przesyłki zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności do wykonywania powierzonych Zleceń, zgodnie z interesem Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, w szczególności za przekazanie zlecenia Przewoźnikowi. Za prawidłowe wykonanie usług przewozowych, zgodnie z odpowiednim regulaminem, odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.

Każdorazowe złożenie zamówienia oznacza akceptację obowiązującego cennika i regulaminu.

Zleceniodawca zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym podania zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nieodebraniem przesyłki przez Przewoźnika lub naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym. Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania dodatkowych należności wynikających z różnicy pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę (po weryfikacji) a ceną pierwotną obliczoną na podstawie danych przedstawionych przez Zleceniodawcę.

Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dotyczących towarów wyłączonych z przewozu i zasad pakowania przesyłek.

Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby etc.

być odpowiednio wytrzymałe

uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów

być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki poprzez oznakowanie np. „Ostrożnie Szkło!”, „Góra/Dół”, „nie przewracać” itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie oznaczeń naklejonych na opakowanie przesyłki.

Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

Zleceniodawca jest zobligowany do rzetelnego i starannego zabezpieczenia przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie jej zawartości, jak również innych przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.

Zleceniodawca jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

Zleceniobiorca oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego zapakowania przesyłki.

Przewoźnik może odstąpić od wykonania usługi po przyjęciu zlecenia, jeżeli:

przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzisz szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję

przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje

przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta

przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce

przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych

przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne

przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona

przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki

ze względu na przepisy ustawy Prawo Pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez Zleceniobiorcę Publicznego (tj. Dz. U. Z 2008r., Nr 189, poza. 1159)

przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu.

Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji Usługi jeżeli wykonanie Usługi byłoby niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że przewożony towar mógłby uszkodzić inne przesyłki. O odmowie przyjęcia zlecenia Zleceniodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo na adres wskazany podczas składania zlecenia.

Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej

niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę

gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Przed podjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się w miejscu nadania. Zleceniodawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich danych potrzebnych do wypełnienia listy przewozowego oraz do dopilnowania kuriera w celu prawidłowego wypełnienia listu przewozowego

Dowodem odbioru przesyłki jest podpisana kopia listu przewozowego. Kopia listu przewozowego powinna zostać zachowana do celów ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

Przesyłki odbierane są od nadawcy w godz. 8:00-18:00 w dni robocze.

Poprzez zadeklarowanie wartości przesyłki Zleceniodawca zleca ubezpieczenie przesyłki do wysokości podanej kwoty. Za ubezpieczenie przesyłki pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku lub ofercie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak ubezpieczenia (deklaracji wartości), jeżeli Zleceniodawca nie potwierdzi tej usługi na dowodzie nadania (liści przewozowym) danego Przewoźnika.

Odpowiedzialność Przewoźnika wobec konsumentów z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia w przesyłce jest zgodna z przepisami prawa przewozowego albo prawa pocztowego. Odpowiedzialność Przewoźnika wobec pozostałych klientów z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku przesyłki jest ograniczona do 500,00 złotych.

Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki przed podpisaniem u Przewoźnika potwierdzenia jej odebrania i uregulowania ciążących na niej należności.

Odmowa uregulowania należności ciążących na przesyłce przez Odbiorcę jest traktowana jako odmowa przyjęcia przesyłki. W takim przypadku przesyłka jest zwracana na koszt Zlecającego do miejsca nadania.

W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub w przypadku innych przyczyn niezależnych od Przewoźnika gdy nie można doręczyć przesyłki, przesyłka jest zwracana do Zleceniodawcy na jego koszt.

Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy wszelkich poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów dodatkowych związanych z realizacją na zlecenie Zleceniodawcy usług, wynikających z okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności:

kosztów wynikających z zadeklarowania przez Zleceniodawcę w zleceniu nieprawidłowej wartości, ilości, wagi lub rozmiaru towarów objętych usługami

kosztów wynikających z nieuiszczenia przez Zleceniodawcę cła lub jakichkolwiek innych opłat związanych z odprawa celną towarów

kosztów dodatkowego magazynowania paczek na skutek nieodebrania ich lub nieterminowego ich odebrania przez Zleceniodawcę, nieuiszczenia przez Zleceniodawcę wymaganych opłat lub niedostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji usług

kosztów kolejnych prób doręczenia paczki do Odbiorcy, w przypadku gdy dwie pierwsze próby dostarczenia paczki do Odbiorcy były nieskuteczne na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca lub Odbiorca.

kosztów wynikających z procedury magazynowania przesyłki powyżej 7 dni roboczych w kwocie 20,00 netto/doba

Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem Zleceniodawca.

Płatności za wykonane usługi będą realizowane na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy. Możliwe jest ustalenie innego terminu płatności jednakże zmiana ta musi być każdorazowo ustalona ze Zleceniobiorcą.

Faktury VAT za wykonane przez Zleceniobiorcę usługi będą wystawiane zbiorczo w cyklach 10-cio dniowych lub według ustaleń zawartych w odrębnych umowach pomiędzy Zleceniobiorcą z Zleceniodawcą.

Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z & 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej. Na wyraźne życzenie Zleceniodawca, faktury będą dostarczane również listem zwykłym lub poleconym.

Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zleceniobiorca w przypadku nieotrzymania faktury.

Dla Zleceniodawców korzystających z usług Zleceniobiorcy sporadycznie będzie stosowana forma przedpłaty na konto Zleceniobiorcy.

Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

Mechanizmy i kanały płatności on-line obsługiwane są przez PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4000000,00 PLN, współpracująca z Zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy. Wyżej wymienione kanały płatności wyszczególnione i dostępne są na stronie internetowej http://www.payu.pl/partnerzy-serwisu

W przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usługi i usług dodatkowych, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do zatrzymania należności Zleceniodawcy do momentu zapłaty lub potrącenia przysługującej Zleceniobiorcy wierzytelności z należności Zleceniodawcy, w szczególności z tytułu Usługi Zwrot Pobrania.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wysyłania do Zleceniodawcy wezwań do zapłaty. Pierwsze wezwanie do zapłaty jest wezwaniem bezpłatnym. Ponowne wezwanie do zapłaty, które zostanie wysłane w przypadku braku uregulowania płatności przez Zleceniodawcę, wiąże się z naliczeniem opłaty windykacyjnej w kwocie 20,00 netto.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczenia Usług i Usług Dodatkowych oraz obciążania Zleceniodawcy kwotami stanowiącymi koszt windykacji tych należności.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich przesyłkach Zleceniodawcy znajdujących się w posiadaniu któregokolwiek z przewoźników współpracujących z Zleceniobiorca, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może także wstrzymać świadczenie usług dla Zleceniodawcy do czasu spełnienia świadczeń przez Zleceniodawcę, z którymi znalazł się w opóźnieniu.

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu któregokolwiek z Przewoźników współpracujących z Zleceniobiorcą, Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności Zleceniobiorcy, w szczególności należnej zapłaty względem Zleceniobiorcy oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, oraz wszelkich uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usług, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej, Urząd Celny bądź inny właściwy organ władzy publicznej może naliczyć cło lub podatek. Należności te zobowiązuje się zapłacić Odbiorca lub Zleceniodawca. Zleceniodawca zobowiązuje się również do wypełnienia oraz dołączenia do przesyłki wymaganych dokumentów eksportowych (karta odprawy celnej oraz faktura VAT proforma lub faktura handlowa w przypadku wysyłki na sprzedaż). Dokumenty te wysyłane są przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną. Dokumenty te Zleceniodawca dołącza we własnym zakresie w oryginale i dwóch kopiach. Oprócz wymienionych dokumentów na nadawcę może zostać nałożony obowiązek wypełnienia pełnomocnictwa dla agencji celnej w celu dokonania odprawy celnej.

W przypadku nadania przesyłek z dodatkową usługą Zwrot Pobrania, Zleceniobiorca zwróci do nadawcy sumę pobrania na wskazany rachunek bankowy w terminie 10 dni roboczych od momentu odebrania przesyłki przez odbiorcę. Przez zwrot sumy pobrania rozumie się złożenie przez Zleceniobiorcę dyspozycji przelewu na konto Zleceniodawcy.

Na wszelkie Reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia musi być spisany protokół szkody w obecności kuriera. Odbiorca ma prawo zażądać spisania protokołu w ciągu 7 dniu od daty odbioru.

Reklamacje dotyczące usług kurierskich są rozpatrywane przez Przewoźnika, którego usług reklamacja dotyczy – stosownie do regulaminu Przewoźnika, w szczególności w terminach przez tego Przewoźnika przyjętych. W tym wypadku Zleceniobiorca wyłącznie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Przewoźnika.

Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnioną osobę reklamacji w formie pisemnej, zawierającej przede wszystkim:

datę sporządzenia reklamacji

imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację

tytuł oraz uzasadnienie reklamacji

kwotę roszczenia wraz z dokumentem potwierdzającym wartość towaru

wykaz załączonych dokumentów.

Do reklamacji powinny był dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy) oraz protokół szkody spisany w obecności kuriera.

Jeżeli składana reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, Zleceniodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 10 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Zleceniobiorcę uzupełnionej reklamacji.

Terminy i warunki składania oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. Z 2006r. Nr 38, poz. 266).

Wszelkie Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Usługi przez Przewoźnika zostaną niezwłocznie przekazane danemu Przewoźnikowi, który wykonywał reklamowany transport. O wynikach postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca będzie informowany na bieżąco. Odmowa uznania reklamacji przez Przewoźnika nie ma wpływu na terminowe rozliczenie za usługę wykonaną przez Zleceniobiorcę.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Przewoźnika, zgłaszanie dalszych roszczeń przez Zleceniodawca przewidzianych Prawem Przewozowym (m.in. wezwanie do zapłaty, odwołanie do sądu) następuję wyłącznie względem Przewoźnika. Zgłaszanie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. U., Nr 38, poz. 266).

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, jeżeli nie można przypisać Zleceniobiorcy i Przewoźnikowi winy, a w szczególności jeśli:

przesyłka została źle zaadresowana

adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby

zawartość faktyczna przesyłki nie zgadzała się z zawartością zdeklarowaną w zleceniu

waga przesyłki nie zgadzała się z wagą zadeklarowaną w zleceniu

odbiorca odmówił spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówił uiszczenia kwoty pobrania)

zaistniała siła wyższa, m.in. trudne warunki pogodowe (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź itp.), strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp.

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

Dane osobowe Zleceniodawcy są przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu koniecznym do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Zleceniodawcy zostały przekazane Zleceniobiorcy dobrowolnie i Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zleceniobiorca jest upoważniony do udostępniania danych osobowych Zleceniodawcy i Kurierowi w zakresie niezbędnym dla wykonywania postanowień określonych w niniejszym regulaminie.

Zleceniobiorca chroni dane osobowe Zleceniodawców, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane te mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego, Ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych.